RIA45

RIA45-A1C1

Approval: Non-hazardous area

Input; Output: 1x Universal; 1x analog + 2 relay

Housing:Panel mounting, 48x96mm