اجزای ترانسمیترفشار EJA530A

اجزای ترانسمیترفشار EJA530A)YOKOGAWA)

 سری EJA-Aاز موفقترین خطوط انتقال دهنده بوده که0.065%دقت,پایایی0.1%و3000PSI MWPازجمله ویژگی های آن است