ترانسمیترهای سطح رادار

انواع ترانسمیترهای سطح رادار

دستگاه‌های راداری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1.Air firing

2.guided wave

در نوع اول امواج از طريق يك فرستنده و در نوع ديگر از طريق يك ميله توخالی كه راهنما يا موجبر ناميده مي‌شود به‌ سيال ارسال می‌شوند. در دستگاه‌های air firing برحسب نوع موج مورد استفاده و نحوه محاسبه ارتفاع سطح، امواج راداری توسط يك ديش سهموی يا آنتن شيپوری پيوسته در قالب يك سيگنال فركانس جاروبی به سطح سيال فرآيندی ارسال مي شوند. پس از برخورد سيگنال به سطح مايع بخشي از آن به همان آنتن منعكس شده، و سپس جمع آوری و به دريافت كننده فرستاده مي‌شود. در دريافت كننده يك ميكروپروسسور زمان بين ارسال پالس و دريافت اكوی برگشتی را با دانستن سرعت موج الكترومغناطیسی كه مساوی نور است، محاسبه مي‌كند.