فلومتر جرمی Mass Flowmeter

فلومتر جرمی ( Mass flowmeter):این فلومترها بدین صورت عمل میکنند که حرکت سیال باعث ایجاد  ارتعاش لوله های  داخل محفظه فلومتر شده و این ارتعاشات در خروجی فلومتر،سیگنال 4-20 mA و یا به صورت دیجیتالیظاهرشده و مقدار دبی را نمایش می دهد.این فلومترها علاوه بر فلوی جرمیبدلیل مشخص بودن چگالی فلوی حجمی رانیز اندازه گیری می کنند و برای مایعات دو فازی،آب و فاضلاب و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.