ترانسمیترفشار Pressure  Transmitter

265GSVFTNB3E1B2M5TA1