لول سوئیچ Level Switch

FTM50-2TD2K4A72AA (FTM50-2TD2K4A72AA)(Soliphant M)

Approval: ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T93oC Da/Db

Process Connection:  Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2") Material; Surface Refinement: 2 316L; Ra thread M20)

Additional Option 1: Not selected

Additional Option 2: Not selected