لول سوئیچ Vibration Level Switch

FTM50-6GG2A4A52AA(SOLIPHANT M)

Approval: ATEX II 1/2 D Ex t IIIC T90oC ATEX II 1/2 G Ex d IIC T6

Process Connection: Thread EN10226 R1-1/2

Material; Surface Refinement: 316L; Ra thread M20)

Additional Option 1: Not selected

Additional Option 2: Not selected